Veel gestelde vragen

We volgen op dit moment de procedure van de Rudolphstichting om het kwaliteitskeurmerk voor gezinshuizen te ontvangen.

Vanuit Advies punt: zorgbelang, hebben wij een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangewezen gekregen. Ze bezoekt ons gezinshuis 3 keer per jaar en gaat waar mogelijk een gesprek aan met de kinderen.

Met aansluiting bij het klachtenportaal Klachten ZORG voldoen we aan de eis van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), inclusief klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij de erkende Geschilleninstantie KPZ.

De spelregels voor de klachtenprocedure klachten WMO en Jeugdzorg:

 1. Ontvangst klacht;
 2. Eerste beoordeling klacht door het klachtenloket van “Klachtenportaal Zorg”;
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen;
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht;
 5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager;
 6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie;
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd;
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing;
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener;
 10. Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld;
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie indien de cliënt besluit de klacht voor te leggen. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg;
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding;
 13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener;
 14. De klacht is afgehandeld.